Platform Architecture : รูปแบบโครงสร้างของระบบการบริหาร

       องค์ประกอบหลักในระบบการทำงานของ Hikrobot Software จะประกอบไปด้วย iWMS 1000 (Intelligent Warehouse Management System) และ RCS2000 (Robotic Control System)  โดยระบบ iWMS 1000 นั้นเป็นระบบขั้นสูงและสามารถทำงานที่เชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อกับโปรแกรมหลักอาทิ ERP, WMS และ MES ของลูกค้า ช่วยให้การบริหารจัดการระบบคลังสินค้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ำ ส่วน RCS 2000 จะมีมีหน้าที่สั่งแผนผัง และการสั่งการหุ่นยนต์ AGV ให้ปฎิบัติงานตามคำสั่งได้พร้อมกันหลายหุ่นยนต์ ทั้ง 2 โปรแกรมหลักนี้สามารถส่งผ่านกระบวนการทำงานในการจัดการกิจกรรมของคลังสินค้าและขนส่งได้หลายหลายรูปแบบ แบบมีประสิทธิภาพ

iWMS 1000 : Intelligent Warehouse Management System ระบบบริหารคลังสินค้าอัจฉริยะ

“นำสินค้ามาถึงทีมงาน” หรือ “Goods-to-Person”
คือแนวคิดหลักในการทำงานของระบบ iWMS โดยสามารถมีการตั้งตารางการทำงาน การเดินทางของหุ่นยนต์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น AGV แบบ LMR, FMR หรือ CTU ผ่านการสั่งการไปที่ RCS โดยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสินค้าเมื่อมีเจ้าหน้าที่หยิบหรือจัด ก็จะถูกส่งต่อเข้ายังระบบหลักด้วย ERP, MES และ OMS system เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการสามารถเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์

Robotic Control System (RCS) :

Robotic Control System (RCS) :

ระบบ RCS เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ AGV
โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดตารางการทำงานของ AGV, การกำหนดการวิ่งออกทำงานยังสถานีหรือกิจกรรมที่ผู้ควบคุมสั่งการ รวมไปถึงการจัดการกระบวนการ Maintenance ของหุ่นยนต์ AGV 

ทั้งนี้ระบบยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ การทำงานของหุ่นยนต์ AGV ด้วย algorithms ที่สามารถช่วยกำหนดและแนะนำการจัดสรร วางแผนตารางการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสด เช่น กำหนดให้หุ่นยนต์แต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็น LMR CMR FMR และหุ่นยนต์ AGV ประเภทต่างๆให้ทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดในหลากหลายรูปแบบและความต้องการในการทำงานของลูกค้า

ระบบ RCS เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ AGV
โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดตารางการทำงานของ AGV, การกำหนดการวิ่งออกทำงานยังสถานีหรือกิจกรรมที่ผู้ควบคุมสั่งการ รวมไปถึงการจัดการกระบวนการ Maintenance ของหุ่นยนต์ AGV 

ทั้งนี้ระบบยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ การทำงานของหุ่นยนต์ AGV ด้วย algorithms ที่สามารถช่วยกำหนดและแนะนำการจัดสรร วางแผนตารางการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสด เช่น กำหนดให้หุ่นยนต์แต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็น LMR CMR FMR และหุ่นยนต์ AGV ประเภทต่างๆให้ทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดในหลากหลายรูปแบบและความต้องการในการทำงานของลูกค้า

ระบบ RCS เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ AGV
โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดตารางการทำงานของ AGV, การกำหนดการวิ่งออกทำงานยังสถานีหรือกิจกรรมที่ผู้ควบคุมสั่งการ รวมไปถึงการจัดการกระบวนการ Maintenance ของหุ่นยนต์ AGV 

ทั้งนี้ระบบยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ การทำงานของหุ่นยนต์ AGV ด้วย algorithms ที่สามารถช่วยกำหนดและแนะนำการจัดสรร วางแผนตารางการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสด เช่น กำหนดให้หุ่นยนต์แต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็น LMR CMR FMR และหุ่นยนต์ AGV ประเภทต่างๆให้ทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดในหลากหลายรูปแบบและความต้องการในการทำงานของลูกค้า


RCS (Robot Control System) Features

AI-Based Dispatching – การบริหารจัดการด้วยระบบ AI

       ด้วยกระบวนการ Data mining ของ Software RCS ทำให้ระบบสามารถทำการวิเคราห์ และ คาดการณ์ ระยะเวลาในการทำงาน พร้อมกำหนด task ให้หุ่นยนต์ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภภาพ อาทิ กำหนดจุดรอคอยของหุ่นยนต์ AGV ในตำแหน่งที่เหมาะสมในช่วงเวลาหยุดรอ เพื่อให้เตรียมพร้อมดำเนินงานได้รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
       จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เคยปฎิบัติงานในอดีต ทำให้ระบบสามารถประมาณการณ์ระยะเวลาในการ picking ของเจ้าหน้าที่ประจำสถานี และ ช่วยแนะนำและปรับเปลี่ยนการรอคิว เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ระบบสามารถประมวลผลเส้นทางการเดินทางของหุ่นยนต์ที่มีความถี่สูง และสถานะของสถานีปลายทาง เพื่อควบคุมและจัดการคำสั่ง ได้ครบถ้วนและเหมาะสม

 

High Flexibility and Compatibility – การทำงานที่ยึดหยุ่นและเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

       RCS-2000 สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการทำงานเข้ากับระบบ WMS,MES,ERP และอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์ ซอฟต์แวร์สามารถมี Interface การทำงานร่วมกันกับโปรแกรมหลักของลูกค้า ทำให้การส่งผ่านข้อมูลของคลัง ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมไปถึงการกำหนดคำสั่งเชื่อมต่อไปยังสถานที่คลังของลูกค้าอาทิ การกำหนดคำสั่งกดลิฟท์ หรือ เปิดประตูคลังแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถตอบโจทย์การทำงานแบบ Automation ได้อย่างลงตัว

 

Statistics Display – ระบบการแสดงผลที่มีระสิทธิภาพ
      หน้าจอการแสดงผล Dashboard ของระบบ RCS แบบครบวงจร อาทิ สถิติและเวลาการทำงาน สถิติของแบตเตอรี่ตัวหุ่นยนต์ AGV พร้อมระบบการแจ้งเตือนที่หลากหลาย ทำให้ผู้ควบคุมสามารถวางแผนและการหนดการทำงานได้แบบ Real-time


RCS (Robot Control System) Features

AI-Based Dispatching – การบริหารจัดการด้วยระบบ AI

       ด้วยกระบวนการ Data mining ของ Software RCS ทำให้ระบบสามารถทำการวิเคราห์ และ คาดการณ์ ระยะเวลาในการทำงาน พร้อมกำหนด task ให้หุ่นยนต์ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภภาพ อาทิ กำหนดจุดรอคอยของหุ่นยนต์ AGV ในตำแหน่งที่เหมาะสมในช่วงเวลาหยุดรอ เพื่อให้เตรียมพร้อมดำเนินงานได้รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
       จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เคยปฎิบัติงานในอดีต ทำให้ระบบสามารถประมาณการณ์ระยะเวลาในการ picking ของเจ้าหน้าที่ประจำสถานี และ ช่วยแนะนำและปรับเปลี่ยนการรอคิว เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ระบบสามารถประมวลผลเส้นทางการเดินทางของหุ่นยนต์ที่มีความถี่สูง และสถานะของสถานีปลายทาง เพื่อควบคุมและจัดการคำสั่ง ได้ครบถ้วนและเหมาะสม

 

High Flexibility and Compatibility – การทำงานที่ยึดหยุ่นและเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

       RCS-2000 สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการทำงานเข้ากับระบบ WMS,MES,ERP และอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์ ซอฟต์แวร์สามารถมี Interface การทำงานร่วมกันกับโปรแกรมหลักของลูกค้า ทำให้การส่งผ่านข้อมูลของคลัง ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมไปถึงการกำหนดคำสั่งเชื่อมต่อไปยังสถานที่คลังของลูกค้าอาทิ การกำหนดคำสั่งกดลิฟท์ หรือ เปิดประตูคลังแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถตอบโจทย์การทำงานแบบ Automation ได้อย่างลงตัว

 

Statistics Display – ระบบการแสดงผลที่มีระสิทธิภาพ
      หน้าจอการแสดงผล Dashboard ของระบบ RCS แบบครบวงจร อาทิ สถิติและเวลาการทำงาน สถิติของแบตเตอรี่ตัวหุ่นยนต์ AGV พร้อมระบบการแจ้งเตือนที่หลากหลาย ทำให้ผู้ควบคุมสามารถวางแผนและการหนดการทำงานได้แบบ Real-time


RCS (Robot Control System) Features


AI-Based Dispatching – การบริหารจัดการด้วยระบบ AI

       ด้วยกระบวนการ Data mining ของ Software RCS ทำให้ระบบสามารถทำการวิเคราห์ และ คาดการณ์ ระยะเวลาในการทำงาน พร้อมกำหนด task ให้หุ่นยนต์ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภภาพ อาทิ กำหนดจุดรอคอยของหุ่นยนต์ AGV ในตำแหน่งที่เหมาะสมในช่วงเวลาหยุดรอ เพื่อให้เตรียมพร้อมดำเนินงานได้รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
       จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เคยปฎิบัติงานในอดีต ทำให้ระบบสามารถประมาณการณ์ระยะเวลาในการ picking ของเจ้าหน้าที่ประจำสถานี และ ช่วยแนะนำและปรับเปลี่ยนการรอคิว เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ระบบสามารถประมวลผลเส้นทางการเดินทางของหุ่นยนต์ที่มีความถี่สูง และสถานะของสถานีปลายทาง เพื่อควบคุมและจัดการคำสั่ง ได้ครบถ้วนและเหมาะสม

 


High Flexibility and Compatibility – การทำงานที่ยึดหยุ่นและเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

       RCS-2000 สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการทำงานเข้ากับระบบ WMS,MES,ERP และอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์ ซอฟต์แวร์สามารถมี Interface การทำงานร่วมกันกับโปรแกรมหลักของลูกค้า ทำให้การส่งผ่านข้อมูลของคลัง ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมไปถึงการกำหนดคำสั่งเชื่อมต่อไปยังสถานที่คลังของลูกค้าอาทิ การกำหนดคำสั่งกดลิฟท์ หรือ เปิดประตูคลังแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถตอบโจทย์การทำงานแบบ Automation ได้อย่างลงตัว

 


Statistics Display – ระบบการแสดงผลที่มีระสิทธิภาพ

      หน้าจอการแสดงผล Dashboard ของระบบ RCS แบบครบวงจร อาทิ สถิติและเวลาการทำงาน สถิติของแบตเตอรี่ตัวหุ่นยนต์ AGV พร้อมระบบการแจ้งเตือนที่หลากหลาย ทำให้ผู้ควบคุมสามารถวางแผนและการหนดการทำงานได้แบบ Real-time