บริการใหม่จาก Automation Service
AGV / AMR ROBOT
เคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานประหยัดค่าแรงงานคนด้วย AGV / AMR Robot